143 công ty có báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024

Mã CPSànSo với cùng kỳ % So với kỳ trước % LN quý 2/2024(tỷ)Kế hoạch 2024 % Luỹ kế 2024EPS 2/2024EPS luý kế 4 quýP/E hiện tạiTrạng thái báo cáoNgày Update
NTHHNX-151375281,2384,49312Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
S4AHOSE11-462,55815Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
CCRHNX316455818162922Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-17
CSVHOSE253864571111,4564,6948Chưa kiểm toán/Công ty mẹ2024-07-17
QNPHOSE36384488761,0823,37112Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-17
BRCHOSE7928651104511,7698Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
PDNHOSE584571702,2808,92014Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
PICHNX-72144123375736Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
BTPHOSE-88370135571119Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
NBBHOSE0-181301Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-17
TCIHOSE-3616483915462616Chưa kiểm toán/Công ty mẹ2024-07-17
APSHNX69233277235326-3-2,367Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
SZLHOSE57503568581,4704,9129Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
WSSHNX-83-809-7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
IVSHNX-40544117131236Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
VDSHOSE160121842425771,95012Chưa kiểm toán/Công ty mẹ2024-07-17
NAVHOSE255375987111,1463,3435Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
TPHHNX-1150141080814Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
SDNHNX-11824949087,1864Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
L40HNX1934462256763537Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
NFCHNX535516104271,0252,2677Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
SBAHOSE-21740442892,48513Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
LASHNX10828671171205961,79714Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
LGCHOSE32491240393651,2435,04212Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-17
PHRHOSE-841938921422,69322Chưa kiểm toán/Công ty mẹ2024-07-17
BSTHNX-2045103013631,7408Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
AAMHOSE-155-486-17Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
MBSHNX7519217573995091,73520Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
CIIHOSE215114873743741,69610Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-17
FIRHOSE-91114111822931Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-17
HSGHOSE272093191064225201,42717Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-17
IDVHNX743352651,0645,2947Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-17
SJ1HNX761427816667418Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-17
TIXHOSE-10122954549543,50610Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
SFCHOSE1318650115312,13410Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
CAPHNX-749239478,4036Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
CTDHOSE12946950136667Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-17
SLSHNX-35701381897,13253,4084Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
KTSHNX-20-1737,0497Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-17
GKMHNX2602,62881482682,22116Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
PMBHNX63295105944089012Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
CDNHNX273551507342,90611Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
SZBHNX242781471,4056,5137Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
HUBHOSE71557345962,5338Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-18
PRCHNX890205138156438Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
VOSHOSE26,2252812841483582,0283,1406Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-18
SZCHOSE757102731677822,13118Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
TMXHNX30230444123Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
HADHNX3351,2091,5949Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
D2DHOSE-12-5-211429108Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
SHPHOSE-27333312,38515Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
PGDHOSE86218117691541,1932,49914Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
DVPHOSE-273985561462,1246,30212Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
PMCHNX5652453392,5919,03810Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
PPCHOSE-4494782512931,51410Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
VTOHOSE1692561523081,35711Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-18
TNCHOSE-451691146155691,26530Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
VTBHOSE-2910240522497211Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-18
HBCHOSE251,0826821717402,4892,4593Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-18
DRCHOSE525777561276522,51014Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-18
BMPHOSE-548280464703,42411,4329Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-18
HTVHOSE69429780112Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-18
DPRHOSE1184073561259733,66812Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-22
KSQHNX24614039Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
SVTHOSE2821681177166802,0536Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
PPEHNX340-2929940Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
NT2HOSE-1512242427974Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
AGRHOSE-4025446111756332Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
VE1HNX-237-462-7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
DXVHOSE-154-832-6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
L10HOSE12330913115161,3493,3286Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
VICHOSE4,531-89197042Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-22
BMCHOSE542768125452,1459Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
TCTHOSE7521701119074927Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
HCMHOSE99133135905951,86814Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
FDCHOSE-23-1-40-15-883Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
VHMHOSE121,11910.7843311,6692,4775,3417Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-22
VPDHOSE-37632328372141,50618Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
VAFHOSE61065252691,5758Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
SCSHOSE4729190663372,0056,27214Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
CCLHOSE51244262141,01910Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
DTAHOSE-6019201207656Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
HVXHOSE-228-1,808-2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
TDWHOSE7261861322,0926,1548Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
SVIHOSE-661322341,0207,6509Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
CTSHOSE-7321571201401,48326Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
EVSHNX601317303211262312Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
BTWHNX2318103421,9715,4867Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
VCIHOSE139412794776381,78027Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
CLCHOSE113563781,3276,0398Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
GMHHOSE-431,6802210747119Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
ABRHOSE-9902951053724Chưa kiểm toán/Công ty mẹ2024-07-22
PVPHOSE153663621096672,0389Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
HTIHOSE13131756316692,4107Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
SMAHOSE-12838626Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
PDRHOSE-8250121026967929Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-22
VFGHOSE44482531601,9548,22710Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
V21HNX213552131Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
VIGHNX-81812662226876110Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
BVSHNX-4047561026572,64815Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
DHGHOSE-27192514151,4726,43918Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
DMCHOSE9275247931,5005,62912Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
SSCHOSE31651844251,3714,3848Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
HNAHOSE-4374838Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
SFGHOSE928501216490114Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
NHAHOSE22,4091492982416961,09926Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
LIXHOSE-444650901,4165,8017Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
NBPHNX222-41-531-26Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
BSIHOSE-71152525702,17821Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
VCFHOSE-201098791873,68616,61313Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
CSMHOSE72721684120480418Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
VIXHOSE-78124272861851,01015Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
HT1HOSE-224612017080Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-22
SSIHOSE4898351,6005571,88319Chưa kiểm toán/Công ty mẹ2024-07-22
GTAHOSE-2122244421194811Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
PACHOSE4233452627362,54118Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
FPTHOSE2441.874453,6721,4775,62722Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-22
TDMHOSE-20184443824301,76527Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
AATHOSE1378746165623417Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
CNGHOSE2243,2354552461,2903,23612Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
DRLHOSE-1111153221,1615,47012Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
STKHOSE-18-55-591-70-461Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-22
MDGHOSE-382146-1,642-7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
CHPHOSE38304037712751,85319Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
VITHNX20405160108Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
VFSHNX-201030465726788118Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
SHSHNX151354927114361,33813Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
KHPHOSE-511352487344031,3168Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
SAVHOSE88732933153401,53696924Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
ABSHOSE-91345408586478Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
DATHOSE-34101529292441,0398Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
CLWHOSE-2114361,1123,63413Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
NNCHOSE13026320100269352,22110Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
VCAHOSE-2612824317853Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
BAXHNX-4352971151,0773,20213Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
LM8HOSE1,1264945774721,7979Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
FTSHOSE151611043277172,47116Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
KMRHOSE1,1525503354599836Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
UICHOSE30201329231,5836,5286Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
SDCHNX-5204148127968312Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-22
DHAHOSE-461181973281,2964,9629Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22
HASHOSE-422-308-32Chưa kiểm toán/Hợp nhất2024-07-22
LAFHOSE43851052166862,3317Chưa kiểm toán/Đơn lẻ2024-07-22

Lưu ý:
- Kỳ dữ liệu theo niên độ tài chính do doanh nghiệp công bố
- Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online