714 công ty có báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2023

Mã CPSànLN quý 2/2023(*)So với cùng kỳ % So với kỳ trước % Kế hoạch 2023 % Luỹ kế 2023EPS 2/2023EPS luý kế 4 quýP/E hiện tạiTrạng thái báo cáoNgày Update
AAAHOSE42.97(49.2)(20.3)1996.911320857.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
AAMHOSE0.86(90.2)(29.9)282.18377413.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
AATHOSE1.67(98.1)14.263.1268078.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
AAVHNX(4.64)----(67)(169)(39.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
ABRHOSE15.35168.969.87724.476821056.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
ABSHOSE52.95538.5442.59862.76629748.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
ABTHOSE28.37(10.8)208.58337.6240952966.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
ACBHOSE3865.85(2.0)(6.5)508000.9113342385.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
ACCHOSE8.19(69.8)(17.5)1818.17859322.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
ACGHOSE108.53(31.7)198.822144.8799354611.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
ACLHOSE4.33(87.2)128.5106.28656923.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
ADCHNX3.20114.282.9284.980435624.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
ADGHOSE6.34(68.3)---305162220.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
ADPHOSE8.27(18.8)(10.8)4917.5359170112.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ27/07/2023
ADSHOSE24.4058.589.24537.3548130012.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
AGGHOSE76.39(36.1)1552.38181.0643(526)(59.5)Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
AGMHOSE(32.20)----(1769)(10046)(1.0)Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
AGRHOSE41.5893.0(5.4)6385.619575120.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
ALTHNX4.1171.984.9916.371720036.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
AMCHNX1.88(17.9)57.5503.1658181913.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
AMEHNX3.58(56.8)(11.7)377.65524336.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ26/07/2023
AMVHNX2.74(91.9)(19.1)86.12110648.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
ANVHOSE(51.04)--1141.3(395)207517.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
APCHOSE(12.04)----(605)(1826)(6.8)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
APGHOSE65.81-54.9-108.3450(686)(12.7)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
APHHOSE(18.10)----(74)(365)(25.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
APIHNX(8.42)--(3)(4.0)(113)8938.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
APSHNX16.03-(46.7)2046.1193(1172)(5.6)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
ARMHNX1.69212.2115.2772.5544125923.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
ASGHOSE(5.22)--(5)(2.7)(69)(162)(141.7)Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
ASMHOSE80.50(65.4)16.227149.8239102911.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
ASPHOSE1.16-(42.7)63.2317049.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
ASTHOSE31.21126.720.94957.0694194831.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
ATSHNX0.08556.5136.670.12295124.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BABHNX111.22(31.2)(58.7)46380.3137110112.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
BAFHOSE10.97(72.6)243.9514.276124318.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
BAXHNX15.4982.0836.46917.11888301220.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BBCHOSE0.14-(95.5)43.17334717.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
BBSHNX1.07(70.4)110.5371.617852323.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BCCHNX(5.35)----(43)(914)(15.5)Chưa kiểm toán/Hợp nhất26/07/2023
BCEHOSE(1.65)----(47)(940)(7.7)Chưa kiểm toán/Hợp nhất26/07/2023
BCFHNX14.90(60.2)0.36229.8536235214.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
BCGHOSE114.62(56.6)781.020127.6217(66)(165.9)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
BCMHOSE138.62(84.9)51.510230.1134473171.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
BDBHNX0.41(38.1)653.9350.5365100713.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BEDHNX1.75-346.9362.1583203918.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ26/07/2023
BFCHOSE53.03(2.9)---92894520.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
BHNHOSE851935810Chưa kiểm toán23.2Hợp nhất187.76/(17.6)11/08/2023
BICHOSE141.79204.381.761219.8120935298.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
BIDHOSE5425.584.0(0.8)5710894.11073402511.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
BKCHNX2.2226.142.6843.818925232.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BKGHOSE1.65(83.4)(62.3)236.02526717.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
BLFHNX12.83----1116(2160)(1.5)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ27/07/2023
BMCHOSE6.45(34.2)140.4549.1520144710.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BMIHOSE76.4711.14.146150.069827609.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ26/07/2023
BMPHOSE294.61102.84.988575.43599122038.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
BNAHNX121420320Chưa kiểm toán10.5Hợp nhất7.08/(79.8)11/08/2023
BPCHNX0.97390.9---25539924.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BRCHOSE3.11(12.7)(27.0)387.425114748.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BSCHNX0.7927.228.1601.425274816.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BSIHOSE123.60-26.552221.3745154621.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BSTHNX0.5075.577.2430.845620728.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BTPHOSE27.7093.990.28942.345819448.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BTSHNX(17.22)----(139)(208)(31.3)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BTTHOSE16.63210.932.911629.1123234059.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
BTWHNX15.0031.8(23.5)8934.6160357836.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BVHHOSE405.4131.4(23.2)85933.6546223521.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
BVSHNX79.31412.2190.868106.61098257610.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
BWEHOSE209.52-48.849350.31086370312.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
BXHHNX0.50(6.1)26.41000.916567320.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
C32HOSE2.01(70.0)218.5112.613396220.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
C47HOSE6.824.4257.4358.724544318.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
C69HNX2.12(58.3)---3535431.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
CAGHNX1.06(63.3)(44.4)573.07727629.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CANHNX3.111211.1---622239721.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
CAPHNX35.3370.747.2-59.34712170544.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CAVHOSE119.99(11.0)70.953190.22087599710.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
CCIHOSE9.71-1437.415110.3554162314.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CCLHOSE11.86(50.8)5.54823.122410007.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
CCRHNX4.3214.747.9417.217752523.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
CDCHOSE0.39(86.9)(79.1)62.31880722.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
CDNHNX71.196.57.254137.671928069.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CEOHNX47.6677.065.8-76.4185113816.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
CETHNX(0.01)--90.2(2)18146.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ31/07/2023
CHPHOSE29.25(79.8)(72.9)65137.019927638.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CIAHNX0.01-(99.5)162.2144182.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
CIGHOSE11.02-582.86312.634940319.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
CIIHOSE36.34(50.8)409.9-43.514421795.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
CJCHNX0.50(32.5)24.7400.912539954.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CKGHOSE56.78(9.4)138.84680.6615169914.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
CKVHNX1.3223.3197.0721.833064323.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CLCHOSE31.241.810.05359.6119255106.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CLHHNX10.92(39.2)9.64820.991041406.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CLLHOSE23.35(5.6)(11.2)5149.6687281413.3Chưa kiểm toán/Công ty mẹ24/07/2023
CLMHNX58.08(78.7)177.319779.05280120084.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
CLWHOSE18.2549.6(0.7)11836.6140446337.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CMCHNX3.40----74643514.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CMSHNX0.25-188.1200.31010375.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
CMVHOSE4.40(57.4)(6.3)469.124369613.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
CMXHOSE19.04(46.6)(10.0)3940.218972015.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
CNGHOSE13.77(62.9)(40.0)4536.751033448.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
COMHOSE0.61(94.7)50.071.043(658)(48.3)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CPCHNX4.658.6475.3625.5113823027.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
CRCHOSE6.54(6.2)(24.7)5115.22188548.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
CREHOSE9.55(88.8)---25(74)(137.8)Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
CSCHNX7.64(92.2)(43.2)1421.130052697.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
CSMHOSE12.31(35.1)73.52119.411968920.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CSVHOSE41.17(64.0)(34.3)51103.993256206.5Chưa kiểm toán/Công ty mẹ24/07/2023
CTBHNX11.40(9.0)691.03412.883335175.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
CTCHNX(0.31)----(20)(524)(5.7)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
CTDHOSE30.17-36.62252.340891578.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
CTFHOSE3.64(83.9)(66.0)1014.348115226.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
CTGHOSE5203.3112.08.36410009.7108336648.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
CTIHOSE37.1559.0---678134612.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
CTPHNX0.09-(62.6)330.377169.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CTRHOSE123.9220.514.248232.41084424017.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
CTSHOSE76.482083.0609.65087.353868436.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
CTTHNX3.132.320.3555.766723628.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
CTXHNX10.70----13615748.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
CVNHNX0.13(98.1)15.110.2537110.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
CVTHOSE36.403.17047.03736.9992267413.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
CX8HNX0.12205.3176.8220.25231918.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
D11HNX3.62(25.9)(10.3)607.749635124.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
D2DHOSE0.98(86.2)(83.7)177.03276440.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DADHNX8.52(33.0)306.47710.6182925358.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DAEHNX1.98(1.6)862.2732.21323178415.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DAGHOSE(564)(1666)(2084)Chưa kiểm toán(3.2)Hợp nhất(124.13)/-11/08/2023
DAHHOSE0.48(97.4)(39.1)61.3610845.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DATHOSE23.41(14.2)53.76438.637812268.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DBCHOSE326.822189.3---135055146.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
DBDHOSE71.8320.75.062140.3960365414.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
DBTHOSE(1.69)--198.0(115)123111.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
DC2HNX0.40(76.9)250.5630.55623121.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ28/07/2023
DC4HOSE(2.31)--(74)(1.8)(44)(42)(252.4)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
DCLHOSE17.71(31.0)21.42332.3242144616.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
DCMHOSE288.55(72.2)26.237517.354542427.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất26/07/2023
DDGHNX(193.57)--(344)(193.4)(3289)(3037)(3.0)Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
DGCHOSE843.44(52.7)7.2541630.62237108146.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
DGWHOSE83.02(39.4)4.641162.4509305617.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
DHAHOSE35.301969.6128.67550.7239754868.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DHCHOSE91.98(19.0)6.859178.1122343189.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
DHGHOSE263.3412.3(27.0)74624.32014858814.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DHMHOSE0.81(60.5)57.5171.326(29)(279.3)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DHPHNX3.86(31.0)14.2537.240612399.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DHTHNX25.1434.6(4.7)8651.595241416.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
DIGHOSE10.46(86.8)(86.7)989.417155165.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
DIHHNX14.6022907.92.07028.9247159105.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DL1HNX15.12151.520.43727.714249111.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
DLGHOSE24.00-422.72928.680(1639)(2.1)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
DMCHOSE47.71(1.8)44.53780.71374578310.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DNCHNX7.6413.318.84614.1122649318.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DNPHNX51.214454.59134.45651.843147049.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
DP3HNX31.616.730.48755.83676131265.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
DPCHNX(1.09)----(488)(6582)(1.3)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DPGHOSE35.47(63.6)(32.0)3087.656345378.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
DPMHOSE100.85(92.1)(61.2)16361.025864036.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
DPRHOSE33.53(48.4)(39.1)1188.6777104175.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
DQCHOSE1.08399.0(53.9)-3.43929473.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
DRCHOSE50.91(39.3)100.42976.3429198112.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DRHHOSE(41.12)--(2665)(40.0)(332)(282)(26.2)Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
DRLHOSE12.44(26.7)(20.0)5928.01310590111.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DS3HNX0.07----6(653)(8.3)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ02/08/2023
DSNHOSE47.52(0.4)141.7-67.2393398455.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
DSTHNX(15.16)--(147)(14.7)(471)(45)(124.4)Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
DTAHOSE0.89(66.8)76.5251.44921136.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DTCHNX(16.03)----(1603)(3777)(1.8)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DTDHNX26.99(41.7)(79.2)105157.070652516.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
DTGHNX3.93--4212.6623--Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
DTKHNX173.7924.9(40.4)117465.6255108710.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
DTLHOSE(54.83)----(904)(4097)(6.1)Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
DTTHOSE2.05(33.8)57.3-3.425292016.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DVGHNX279873Chưa kiểm toán38.8Hợp nhất2.05/3.929/08/2023
DVMHNX17.36(3.1)48.14829.148715269.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
DVPHOSE117.1143.310.983222.7292892506.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DXGHOSE156.1917.3---256(317)(58.5)Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
DXPHNX11.01(12.5)24.96219.839214439.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DXSHOSE(18.95)----(43)(85)(135.3)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
DXVHOSE(1.68)----(170)(204)(20.6)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
DZMHNX(2.23)----(414)(1640)(1.8)Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
EBSHNX4.77(17.5)198.1806.447913918.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
ECIHNX(1.62)----(921)(460)(54.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
EIBHOSE422.62(51.5)(39.3)301118.7322194210.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
EIDHNX31.09(3.1)862.37234.3207349914.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
ELCHOSE4.24(45.9)18.0147.87638740.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
EVEHOSE4.33(63.8)(34.5)2010.910419219.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
EVFHOSE160.09730.287.658245.446212917.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
EVGHOSE20.10111.9368.52024.49315447.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
EVSHNX10.64(90.5)---103(881)(17.9)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
FCMHOSE5.3214.2106.3357.91185669.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
FCNHOSE10.13(33.3)---6421777.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
FDCHOSE(0.24)--10.1(6)(5171)(3.1)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
FIDHNX(0.81)----(33)(39)(79.5)Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
FIRHOSE12.79(57.9)(13.8)1827.6289203715.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
FITHOSE18.1528.0(91.4)270228.9537339.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
FMCHOSE71.14(37.6)62.938114.81088412811.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
FPTHOSE1509.2220.71.0443002.81374528915.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
FRTHOSE(218.61)----(1833)(368)(207.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
FTSHOSE140.1087.477.070219.2743132624.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
GASHOSE3155.59(38.0)(5.8)996505.81649671115.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
GDTHOSE7.88(66.0)4.52115.4390198114.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
GDWHNX23.17198.5149.015632.5243946086.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
GEGHOSE8.71(70.5)(86.4)4773.02767422.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
GEXHOSE321.142359.2---37738459.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
GICHNX3.7314.217.7616.9308148011.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
GILHOSE(6.13)----(92)142123.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
GKMHNX2.26(74.3)---9138493.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
GMAHNX(3.60)--(5)(1.9)(208)82853.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
GMCHOSE(12.47)----(378)(3127)(3.2)Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
GMDHOSE1646.21471.8714.32171848.4546275697.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
GMHHOSE3.11(57.9)(35.7)357.918912058.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
GMXHNX7.78(44.0)77.94212.286138495.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
GSPHOSE23.8437.813.95944.842716557.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
GTAHOSE2.63(55.8)23.4574.826730756.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
GVRHOSE554.25(48.1)0.8301104.113975228.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
HADHNX3.65(36.4)---91222757.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HAGHOSE113.37(58.3)(61.1)-404.512211388.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
HAHHOSE96.52(59.7)(18.9)72215.5138686895.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
HAPHOSE4.91(61.2)3327.9115.144(96)(59.3)Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
HARHOSE16.852377.043.215928.6176(176)(28.7)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HASHOSE0.67----8615853.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
HATHNX11.40111.82359.46411.9365167725.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HAXHOSE1.70(97.9)(51.1)-5.22717608.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
HBCHOSE546.90998.0---2046(4087)(2.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
HBSHNX3.81-(5.9)-7.911536127.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HCCHNX4.0026.7114.4575.961418846.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HCDHOSE8.42170.83.73616.526710759.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HCMHOSE157.21(43.7)27.039281.0344125024.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HCTHNX0.11(49.8)55.8260.25523022.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
HDAHNX(0.02)--70.2(1)(103)(52.4)Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
HDBHOSE2158.553.83.4404246.691834025.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
HDCHOSE19.96(74.6)(37.5)1151.9184272714.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
HDGHOSE44.92(87.6)(85.2)36347.718534849.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
HEVHNX(0.15)----(151)(83)(421.7)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HGMHNX19.98(28.2)102.19729.91676413511.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HHCHNX6.593652.7(37.3)3317.1401328336.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ04/08/2023
HHPHOSE9.78(8.0)5.64919.023886912.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
HHSHOSE63.6958.1(9.0)58133.71987577.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
HHVHOSE94.6517.529.849167.6327104515.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
HIIHOSE18.7813.7(16.1)13741.2255(545)(10.4)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
HJSHNX17.45(31.4)118.14825.5831212316.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
HKTHNX0.46(10.9)1515.0100.5759363.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ28/07/2023
HLCHNX23.98118.514.85844.994326064.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HLDHNX0.493.5(33.2)411.224256127.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HMCHOSE2.75(73.6)9.5265.3101(841)(13.3)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HMHHNX(1.00)--60.3(78)34629.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
HMRHNX0.93(36.3)114.0-1.41668939.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HNGHOSE(128.32)----(116)(3112)(1.3)Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
HOMHNX0.23(97.9)(39.9)60.6314040.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HPGHOSE1460.04(63.8)267.3231857.5251(328)(86.3)Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
HQCHOSE2115Chưa kiểm toán431.8Đơn lẻ2.26/(84.8)11/08/2023
HRCHOSE2.4911.6487.9532.982327160.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HSGHOSE250.597.1---456(1914)(9.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
HSLHOSE2.22(54.6)(14.1)274.86334616.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
HT1HOSE58.72(56.8)---15417699.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
HTCHNX59-1211Soát xét-Hợp nhất19.37/4.429/08/2023
HTIHOSE14.805.77.15528.659322597.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HTLHOSE4.24(70.4)86.7656.535423237.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
HTNHOSE49.06(43.0)---551(111)(162.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
HTPHNX0.39-(70.2)1441.74261165.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
HTVHOSE2.30(21.2)---17683811.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
HU1HOSE0.06(95.3)71.430.1622132.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất26/07/2023
HUBHOSE14.33(4.9)(15.1)4831.267426137.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
HUTHNX9.57(32.6)931.1210.527136182.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
HVHHOSE7.2277.5491.3328.419557511.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
HVNHOSE(1362.37)----(615)(3049)(4.3)Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
HVTHNX17.07(59.7)(50.5)4251.61554134484.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
HVXHOSE(18.72)--(886)(18.7)(451)(440)(8.4)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
ICGHNX(0.22)----(13)14655.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
ICTHOSE20.281640.9---63021661.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ31/07/2023
IDCHNX533.70(62.6)261.136681.51638402012.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
IDIHOSE22.01(90.2)51.52036.59767321.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
IDJHNX18.23(68.0)(39.8)2648.510667310.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
IDVHNX30.6437.28.85358.8119648527.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
IJCHOSE142.02(25.7)32.040249.661517428.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
ILBHOSE23.27(22.9)(11.1)5349.495037918.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
IMPHOSE79.6870.92.460157.51195438316.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
INCHNX0.798.7196.8401.1397119916.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
INNHNX19.993.3-5040.0111347048.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
IPAHNX147.19----690(237)(71.3)Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
ITAHOSE23.51(79.7)59.22038.325(286)(20.5)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
ITCHOSE10.93(87.7)(45.0)4630.811783416.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất26/07/2023
ITQHNX0.60633.919.3251.119(657)(5.0)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
IVSHNX8.2926.21.48516.512029844.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
JVCHOSE11.8512.9104.67117.6105--Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
KBCHOSE711.15(62.4)(24.4)411651.992640238.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
KDCHOSE661.98233.9---2583148843.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
KDHHOSE248.21(25.2)24.045448.5348128928.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
KDMHNX0.7854008.817.6301.4110(231)(53.2)Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
KHGHOSE45.30(48.4)(20.1)21102.01019108.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
KHPHOSE48.26----81932303.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
KHSHNX(4.36)----(360)106319.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
KKCHNX(2.60)----(500)(1525)(4.3)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ27/07/2023
KLFHNX(25.77)----(156)(724)(1.1)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
KMRHOSE0.27(9.0)(94.3)235.0524516.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
KMTHNX0.86(86.6)(51.4)292.68740323.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
KOSHOSE5.71(58.9)22.21210.42672541.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
KPFHOSE8.33(58.4)(18.4)2918.513779610.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
KSBHOSE46.49(18.8)245.03860.0609148221.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
KSDHNX(0.38)----(32)(177)(34.5)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
KSFHNX27.41(83.8)45.710546.29152976.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
KSQHNX(0.19)----(6)(86)(30.2)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
KSTHNX1.69(24.0)11.0313.228216348.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ31/07/2023
KSVHNX(24.40)--3150.1(122)(1355)(20.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
KTSHNX1.60303.2278.3412.0315181720.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
KTTHNX(6.37)----(2157)(5851)(0.6)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
L10HOSE5.93(0.7)54.5699.8606177111.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
L14HNX5.00-52.5338.3165168525.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
L18HNX8.466.81454.6189.022276550.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
L40HNX0.69581.344.8191.2193(13)(1653.8)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
L43HNX(4.68)----(1337)(4102)(0.8)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
L61HNX(11.56)----(1526)(13459)(0.3)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
L62HNX(30.27)--(20137)(30.2)(3648)(2941)(1.2)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
LAFHOSE7.1088.8157.6359.848218627.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
LASHNX32.3323.0(2.6)7365.528684915.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
LBEHNX0.5964.5---446138110.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
LBMHOSE49.9814.521.79391.1260878486.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
LCDHNX(0.60)--(106)(0.6)(403)(481)(55.5)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
LCGHOSE20.16(74.4)88.12130.910849028.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
LDGHOSE(74.20)----(299)(715)(8.7)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
LDPHNX(2.87)----(226)(2298)(3.9)Chưa kiểm toán/Công ty mẹ24/07/2023
LECHOSE(6.16)----(236)(726)(13.1)Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
LGCHOSE56.50(26.7)108.8-83.6293126442.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
LGLHOSE32.331694.45635.911032.96287926.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
LHCHNX26.98(4.7)4.44952.8199767067.6Chưa kiểm toán/Công ty mẹ24/07/2023
LHGHOSE24.40(40.3)(51.9)5975.148837607.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
LIGHNX(0.05)---0.4(1)9622.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
LIXHOSE47.70(31.5)7.65592.0147259117.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
LM8HOSE0.36(86.9)(81.9)192.439125612.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
LPBHOSE708.23(50.6)(43.0)411951.543322057.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MACHNX15.111915.8306.023518.899820925.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
MASHNX1.23342.3492.1221.428895735.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
MBBHOSE4893.505.8(2.6)519917.2111241424.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
MBGHNX3.43(86.7)(18.9)77.72949312.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
MBSHNX123.592.61.936244.8356126316.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MCCHNX0.29(83.8)53.1130.55712175.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MCFHNX3.9832.5132.4555.736910347.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MCOHNX0.037.639.3250.0738113.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ30/07/2023
MCPHOSE6.49136.1336.4478.043194632.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MDCHNX15.05172.17.34529.170359242.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MDGHOSE2.42(65.3)82.0163.723417417.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MEDHNX3.32(2.9)242.7434.326895924.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MELHNX1.09(34.1)(44.1)413.073(363)(18.7)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MHCHOSE46.45----112211845.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
MHLHNX(0.22)----(42)--Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MIGHOSE59.68252.7(13.1)49128.3363123715.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MIMHNX(0.92)----(269)(2932)(1.4)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ06/08/2023
MKVHNX1.29(25.0)18.4-2.425712417.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
MSBHOSE1617.628.432.9600042835.287726085.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
MSHHOSE85.420.2146.738120.01139381510.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
MSNHOSE105.29(89.3)(51.0)8320.27492093.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
MSTHNX45.75161.19326.15346.26719316.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
MVBHNX94.2663.041.678160.889825007.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
MWGHOSE17.41(98.5)(18.2)138.712106948.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
NAFHOSE48.2363.5262.15861.595420187.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
NAGHNX11.6623.060.95418.938879216.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
NAPHNX5.10(34.6)2.67510.12376299.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NAVHOSE2.59(33.3)(10.3)495.532327685.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NBBHOSE1.36220.7437.481.614162101.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất26/07/2023
NBCHNX23.22175.187.76235.662718387.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NBPHNX21.877.4---170018328.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NBWHNX8.1946.039.56714.1751222710.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NCTHOSE50.90(5.3)12.64996.11945839111.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NDNHNX61.24-(42.3)105167.485517606.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NDXHNX2.5159.127.4-4.526215984.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
NETHNX59.08149.3255.19575.7263852679.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NFCHNX10.5321.429.87718.667015647.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NHAHOSE0.13(74.2)(81.5)30.8336595.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NHCHNX0.48(87.4)---158(342)(92.1)Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
NHHHOSE8.25(19.9)(74.7)3440.8113155110.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
NHTHOSE1.13(93.7)---5219066.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
NKGHOSE125.39(37.8)---476(2655)(7.5)Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
NLGHOSE120.819.21674.114127.6315149225.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
NNCHOSE8.9220.962.98714.440721049.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NO1HOSE1.20(79.8)14.1142.25012476.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NRCHNX(3.84)----(42)(706)(10.1)Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
NSCHOSE55.22(33.7)56.84290.43142108106.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
NSHHNX0.47(34.2)(26.5)141.12312449.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
NSTHNX3.16-57.0735.228322403.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NT2HOSE144.25(60.5)(38.3)80378.1501202414.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NTHHNX15.70(21.5)(17.6)10234.7145359999.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
NTLHOSE0.44(99.2)(81.8)12.8732981.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ28/07/2023
NTPHNX128.19(27.6)8.361246.6996310413.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
NVBHNX6.01-36.3-10.411(9)(1633.3)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
NVLHOSE(152.64)----(78)(48)(370.8)Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
NVTHOSE12.85----14211927.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
OCBHOSE1260.9474.560.3462047.392030416.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
OCHHNX26.47----13271212.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
OGCHOSE18.03----6029331.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
ONEHNX2.51(5.9)---31738514.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
OPCHOSE37.3630.228.54766.461923309.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
ORSHOSE49.18-(19.4)64110.224683818.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PACHOSE33.03(39.6)26.34059.2711259911.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PANHOSE65.15(49.8)62.713105.2312139616.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
PBPHNX2.22(42.0)101.2523.3463106111.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PC1HOSE(25.99)--(2)(11.3)(101)94029.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
PCEHNX7.26(55.4)36.05212.6726144716.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PCGHNX2.08----11021729.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
PCHHNX0.80(75.3)140.381.14045112.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
PCTHNX6.462.511.7-12.22507749.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PDBHNX4.835.9---542(406)(24.4)Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
PDNHOSE80.616.651.062134.042341273610.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PDRHOSE275.65(33.2)1046.144299.7410111819.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
PENHNX(6.57)--(377)(6.5)(1314)(1136)(7.0)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PETHOSE2.98(80.9)(90.8)1535.63294631.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
PGCHOSE27.97(3.4)(2.2)4556.646419608.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
PGDHOSE63.03(10.4)(43.4)82174.570047699.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PGIHOSE96.1930.275.379151.1867189713.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ26/07/2023
PGNHNX1.35(45.8)7.3202.616413496.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PGSHNX26.86(26.5)(18.8)7859.9537175413.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
PGTHNX(0.65)---(0.6)(70)(1009)(3.5)Chưa kiểm toán/Hợp nhất06/08/2023
PGVHOSE1088.40167.275.5-1708.5969234113.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
PHCHOSE1.38(84.6)(43.3)83.82716067.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
PHNHNX7.57(30.7)(38.8)6220.0104454087.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
PHRHOSE121.68141.3(46.6)-349.689865697.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
PIAHNX4.5534.4---116633918.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PICHNX3.96-(81.5)8425.4119119911.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PITHOSE0.11(86.2)144.060.2845111.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
PJCHNX3.21(37.0)(52.5)4910.043833397.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ27/07/2023
PJTHOSE9.14416.553.68215.139715517.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
PLCHNX35.63(11.3)7.24368.9441140428.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
PLPHOSE(94.64)--(458)(89.2)(1384)(1362)(4.1)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
PLXHOSE773.54-24.8581393.2609209419.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
PMBHNX3.23(73.0)79.2345.026925937.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PMCHNX22.946.451.35038.1245887317.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PMGHOSE(19.46)--(102)(12.2)(420)(273)(36.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
PMPHNX2.2111.333.9613.952718367.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PMSHNX5.51(43.8)1.36611.076632997.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
PNCHOSE6.0774.571.4719.656214976.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
PNJHOSE337.59(8.0)(54.9)561086.21196639412.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
POMHOSE(349.89)----(1256)(6145)(1.2)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
POTHNX0.41(89.7)(27.6)61.02159733.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
POWHOSE126.28(69.7)(76.4)59660.35460322.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
PPCHOSE167.41123.7319.7104207.3522134512.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PPEHNX0.23-(12.4)220.511413056.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PPPHNX4.833.61.7719.654921526.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
PPSHNX5.0554.729.6548.933614298.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ27/07/2023
PPTHNX2.62-88.3454.0214--Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
PPYHNX1.81(83.5)(35.5)544.619817795.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PRCHNX0.2493.8103.21380.4202427620.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PREHNX53-992Chưa kiểm toán-Đơn lẻ72.24/(14.4)11/08/2023
PSCHNX2.80(15.4)14.9615.238962819.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PSDHNX5.88(79.2)(73.3)2327.916720839.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
PSEHNX3.86(50.4)63.3266.2309114100.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PSHHOSE199.73-0.5-398.5158335414.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
PSIHNX9.883.5(4.7)10120.216558215.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PSWHNX1.75(72.8)---103(381)(23.1)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PTBHOSE105.92(31.7)69.142168.61557529010.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
PTCHOSE(0.37)--152.8(11)(666)(11.5)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
PTDHNX(14.28)---(2.4)(4464)(1510)(8.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
PTIHNX43.27-5.37584.4538(1085)(27.5)Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
PTLHOSE(2.05)----(21)(1116)(4.1)Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
PTSHNX(1.04)--161.1(187)99910.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
PV2HNX3.69-(16.7)(215)8.110025012.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
PVBHNX1.32----61(959)(24.9)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PVCHNX0.03(99.3)(99.7)338.0137051.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
PVDHOSE161.35-145.1227227.229445158.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
PVGHNX0.84(78.2)(76.8)254.52338326.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
PVIHNX306.6362.820.071562.11309425212.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
PVPHOSE54.81146.315.564102.258131045.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
PVSHNX224.601755.74.678439.4470195417.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
PVTHOSE297.1739.663.489479.091829568.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
QBSHOSE(2.15)--36614.6(31)(445)(6.7)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
QCGHOSE(11.37)--(27)(10.2)(41)(51)(209.8)Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
QHDHNX6.64133.028.410511.8120340148.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
QSTHNX1.05(80.9)(76.5)615.532429922.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
QTCHNX(0.98)----(363)45427.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
RALHOSE110.3823.7(39.5)107292.94808244594.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
RCLHNX0.44(72.2)3.4150.93239233.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
RDPHOSE9.1165.32485.9279.518621542.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
REEHOSE489.42(18.0)(34.3)461234.5135873089.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
S4AHOSE18.35(40.7)(17.2)3540.543538078.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
S55HNX9.72(73.6)347.51211.9972393213.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
S99HNX25.94(15.1)186.25235.037868018.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
SABHOSE1159.24(30.5)19.8372126.51808703622.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
SAFHNX10.52(10.8)(22.8)4924.2920440611.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SAMHOSE1.07(96.4)(86.7)149.13(55)(142.0)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
SAVHOSE3.31(86.4)(45.9)229.4184149511.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SBAHOSE17.88(61.2)(65.3)6969.429636936.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SBVHOSE(7.79)----(285)(108)(95.8)Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
SC5HOSE9.35(12.7)18.39617.3624157612.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SCDHOSE(35.28)----(4161)(8646)(1.8)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SCGHNX(0.67)----(8)(555)(117.7)Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
SCIHNX2.82(69.3)(70.2)4712.311175222.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
SCRHOSE2.34(96.3)293.8202.96(175)(50.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
SCSHOSE129.13(15.6)14.152242.31465635711.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SD5HNX6.11(25.8)11.55611.623561512.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ04/08/2023
SD6HNX(32.74)--(563)(32.7)(942)(861)(4.8)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ28/07/2023
SD9HNX9.00181.3---26321440.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
SDAHNX0.52(76.6)---20(23)(373.9)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
SDCHNX0.7798.4221.3501.02937989.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
SDGHNX5.25(55.5)---518109716.9Chưa kiểm toán/Công ty mẹ24/07/2023
SDNHNX2.072.76.6554.01362100644.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SDTHNX4.91----115(339)(11.8)Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
SDUHNX1.1572.0167.41061.658106363.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
SEBHNX40.72(12.8)(25.5)11095.4127255448.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
SEDHNX16.5336.2256.75421.2178345234.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SFCHOSE5.28(20.7)65.0418.5470143411.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SFGHOSE(8.30)--17025.6(173)43420.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SFIHOSE28.44(60.0)29.8-50.3137664045.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
SFNHNX2.7562.428.9684.996128775.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SGCHNX10.66(35.4)114.72015.61491541013.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SGDHNX0.65----160(26)(811.5)Chưa kiểm toán/Hợp nhất26/07/2023
SGHHNX4.39267.9(13.3)849.5355130619.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SGNHOSE74.8453.635.452130.12232565413.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
SGRHOSE41.5378.5---69238266.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
SGTHOSE14.65-119.9721.312125580.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
SHAHOSE4.13(2.1)37.1297.112347210.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
SHBHOSE2060.21(1.7)(28.5)484941.471227694.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
SHEHNX3.72(21.7)69.5305.939918955.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SHIHOSE2.08(91.6)(87.4)2318.71323957.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
SHNHNX11.00(47.4)1638.95811.68511736.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
SHPHOSE45.79(41.3)198.42461.1452237011.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SHSHNX141.02-244.622181.918554128.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SIPHOSE5391244397Chưa kiểm toán13.7Hợp nhất403.11/(17.1)11/08/2023
SJ1HNX2.22(8.0)(31.2)205.49671116.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
SJDHOSE31.01(25.8)58.74650.544919318.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
SJEHNX10.47(52.5)(29.1)4625.2477192911.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
SJFHOSE(3.35)----(42)41101.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
SJSHOSE57.81757.4365.42970.2508148940.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
SKGHOSE35.2735.45.59568.7557121716.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SLSHNX108.04213.533.0-189.311034315576.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SMAHOSE(7.07)----(347)46716.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SMBHOSE25.80(64.4)70.45540.986439089.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
SMCHOSE(391.74)--(247)(370.9)(5341)(14639)(0.9)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
SMNHNX3.97(24.7)---90624335.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
SMTHNX(3.27)----(599)16046.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SPCHNX(33)(1473)(877)Chưa kiểm toán(11.3)Hợp nhất(9.24)/-11/08/2023
SPIHNX(1.57)----(93)(448)(7.1)Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
SPMHOSE5.02(26.6)329.0416.2365137010.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SRAHNX1.33(92.8)29.342.43111936.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
SRCHOSE6.16(66.0)52.01410.2219178102.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SRFHOSE0.33(88.3)(78.3)71.910(4221)(2.3)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
SSBHOSE753.51(37.3)(11.7)361607.3373168817.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
SSCHOSE17.74(18.7)257.44422.7133731919.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SSIHOSE525.4224.54.4541028.6367111625.7Chưa kiểm toán/Công ty mẹ24/07/2023
SSMHNX(0.38)----(76)(1502)(5.7)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
ST8HOSE1.95(99.0)219.162.67631775.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
STBHOSE1925.13139.51.3273825.1102136018.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
STCHNX2.47(16.8)(5.7)385.143528086.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
STGHOSE77.8817.395.829117.7793234220.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
STKHOSE37.51(45.9)2203.11539.1485170818.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
STPHNX2.78-(33.3)937.034711816.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SVCHOSE5.62(93.9)87.328.611538849.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
SVDHOSE(10.42)----(387)(740)(5.0)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SVIHOSE38.4818.229.05468.3299896905.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SVNHNX0.30125.6103.6390.4145190.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
SVTHOSE2.99(53.1)(32.4)337.420013899.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SZBHNX41.489.653.36168.5138337378.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SZCHOSE95.9756.9716.551107.7960168621.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
SZLHOSE22.038.9(6.9)5145.7121157999.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TA9HNX7.24121.5754.9448.158319646.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ04/08/2023
TARHNX(8.00)---(0.2)(106)22696.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
TBCHOSE(3.52)--2968.2(55)377010.6Chưa kiểm toán/Công ty mẹ28/07/2023
TBXHNX0.1657.1---106134166.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TC6HNX(0.40)--72.1(12)(4)(2275.0)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TCBHOSE4455.06(23.2)(0.9)548952.0126750616.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
TCDHOSE7.31(97.3)(87.0)2463.63069140.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
TCLHOSE36.84(17.6)18.45267.9122141929.3Chưa kiểm toán/Công ty mẹ24/07/2023
TCMHOSE1.89(96.5)(96.5)2156.423253820.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
TCOHOSE1.03(57.2)(26.8)122.45518684.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
TCRHOSE(4.03)----(89)(138)(25.4)Chưa kiểm toán/Công ty mẹ24/07/2023
TCTHOSE1.39(82.3)(92.5)8019.9109135019.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TDCHOSE(281.65)----(2816)(3089)(5.0)Chưa kiểm toán/Hợp nhất06/08/2023
TDGHOSE0.75(82.7)(19.1)141.74332914.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TDHHOSE(9.19)----(82)(437)(12.3)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
TDMHOSE55.218.0(56.9)-183.3552311712.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TDNHNX15.653360.444.46326.553122585.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TDPHOSE7.24(75.6)(31.1)1917.811388936.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
TDTHNX2.19(2.6)540.9112.59476210.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TDWHOSE16.6274.211.47231.5195564567.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TEGHOSE55.70929.32331.25258.084713927.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
TETHNX4.9668.9205.9-6.6869203414.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TFCHNX(1.31)----(78)13935.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
TGGHOSE(26.26)----(962)(1757)(2.1)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
THBHNX1.22(86.5)---10747525.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
THDHNX13.67(90.9)(81.2)3686.33950480.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
THGHOSE30.36(32.0)0.64060.5151560676.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất26/07/2023
THSHNX0.82(21.4)244.4301.1302115510.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
THTHNX28.04343.369.87644.6114138753.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TIGHNX65.84(26.4)10.160125.6386110911.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
TIPHOSE13.7519.711.31626.1218146516.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
TIXHOSE31.84(24.8)40.95754.41061311210.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TJCHNX(2.52)----(293)37584.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TKGHNX0.18-848.460.22832642.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ27/07/2023
TKUHNX(1.95)----(47)39330.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TLDHOSE1.55(51.2)14.052.92210346.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
TLGHOSE169.20(8.8)68.067269.92175477012.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
TLHHOSE5.19(80.9)(16.4)1111.451(932)(9.2)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
TMBHNX152.61282.3605.1166174.310174183921.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
TMCHNX1.25(74.9)28.2192.2101(170)(52.4)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ27/07/2023
TMPHOSE130.68(4.8)26.989233.7186778787.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
TMSHOSE25.85(84.5)(50.8)3778.4230319717.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ31/07/2023
TMTHOSE(0.58)--21.4(16)(368)(56.3)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
TMXHNX1.40(52.1)118.4332.023385112.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TN1HOSE31.32204.965.44950.272614999.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
TNAHOSE3.15(67.7)21.795.76419134.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
TNCHOSE19.81(55.2)343.08124.31029149138.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TNGHNX54.92(36.8)25.83398.653525827.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
TNHHOSE36.15(5.4)47.84060.6651265510.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TNIHOSE6.296762.1---120(466)(7.3)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
TNTHOSE4.657.329.0148.291(165)(31.8)Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
TOTHNX5.91-2.13911.7107645233.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TPBHOSE1293.17(25.3)(8.5)412706.480436905.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TPCHOSE(41.14)----(1827)(1900)(3.4)Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
TPHHNX0.8716.9-530.941570015.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TPPHNX1.55(73.0)(21.8)183.53824838.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ26/07/2023
TRAHOSE72.21(4.8)(1.0)45145.11742616514.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
TRCHOSE6.99(75.7)174.8149.5240165318.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
TSBHNX0.99160.227.6221.814755062.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TSCHOSE17.53----89(270)(20.6)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
TTAHOSE29.98(60.6)27.14153.61939199.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ28/07/2023
TTBHOSE(0.58)----(6)(17)(107.6)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TTCHNX2.8412.0384.1373.447914158.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
TTEHOSE3.1640.7(2.1)316.411150921.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
TTFHOSE(27.58)--(46)(25.1)(70)(64)(85.9)Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
TTHHNX(1.17)--(34)(0.3)(31)4925.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TTLHNX6.5282.027.314811.615619840.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
TTTHNX3.42(26.8)(84.1)9424.974856416.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
TTZHNX(0.24)---0.0(32)2996.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất06/08/2023
TV2HOSE14.01(22.3)64.94722.5240116130.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ27/07/2023
TV3HNX(2.91)----(319)94815.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TV4HNX1.89(65.3)45.7103.210016097.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TVBHOSE6.55348.2527.6477.658(137)(42.3)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TVCHNX145.71-93.5191221.012298897.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
TVDHNX29.4883.9(4.4)5160.365649093.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TVSHOSE98.74-139.362140.0905189313.0Chưa kiểm toán/Công ty mẹ24/07/2023
TVTHOSE0.55(98.3)(81.1)133.526(1)(18750.0)Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
TXMHNX(0.76)----(108)10390.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
TYAHOSE(2.45)--41.7(80)(46)(239.1)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
UICHOSE9.75(32.4)(1.4)5219.6121853006.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
UNIHNX0.26-44.360.417(15)(660.0)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
V12HNX0.61(73.2)67.9101.09260121.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
V21HNX(0.21)---0.0(18)(15)(380.0)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VAFHOSE9.57(4.4)(51.3)7829.2254103610.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VBCHNX7.657.517.85414.1101935565.2Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VC1HNX(0.42)--(22)(0.3)(35)46920.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ26/07/2023
VC2HNX5.12(25.5)128.9277.411860026.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
VC3HNX15.741732.573.7624.8172113422.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
VC6HNX2.67232.3748.6333.030612088.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất25/07/2023
VC7HNX6.039.2703.4106.812626581.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
VC9HNX0.31-202.7220.4268528.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ27/07/2023
VCAHOSE0.8875.1(83.5)696.258(599)(16.5)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VCBHOSE7422.8225.0(17.4)5116409.31568684713.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
VCCHNX1.96(0.7)49.7153.316491215.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ28/07/2023
VCFHOSE122.0713.167.251195.145931419014.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VCGHOSE102.82(21.4)539.814118.921172037.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
VCIHOSE116.90(61.1)60.025190.027881152.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VCMHNX0.01(35.7)46.120.0330893.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VCSHNX224.44(39.3)18.120414.61403514112.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
VDPHOSE27.5663.938.66347.4163849697.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VDSHOSE105.34-89.574160.9565111813.4Chưa kiểm toán/Công ty mẹ24/07/2023
VE1HNX(1.26)----(212)(839)(4.5)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ26/07/2023
VE2HNX(0.85)----(404)(2109)(3.1)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VE3HNX(0.32)----(246)(439)(23.2)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ26/07/2023
VE4HNX(0.78)----(758)(3269)(45.8)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VE8HNX(2.78)--(3509)(2.7)(1547)(3577)(1.2)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ28/07/2023
VFGHOSE56.74(4.6)1.946112.4140758996.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VFSHNX37.2030.5468.05843.746488828.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ25/07/2023
VGCHOSE593.95(7.3)208.181786.71325265117.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
VGPHNX7.31(1.9)1888.0446567.7934261611.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VGSHNX9.76(73.6)(28.2)3523.420496118.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
VHCHOSE561.33(28.4)156.378780.3306177469.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
VHEHNX0.4472.3(2.1)440.9134979.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VHLHNX(13.68)----(547)(1708)(9.1)Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
VHMHOSE9652.451796.8(19.0)7221569.82217103325.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
VIBHOSE2358.407.49.4494513.5111942534.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
VICHOSE1865.51(41.5)75.01472931.7489142641.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
VIDHOSE3.58(13.3)66.2135.78841314.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
VIFHNX33.23(69.7)(67.0)29133.995109213.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
VIGHNX13.19709.7125.04819.133750317.1Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VIPHOSE35.10-28.98062.351350622.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
VITHNX(4.08)----(82)60528.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VIXHOSE565.56868.55317.9107576.097196414.8Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VJCHOSE213.1118.323.739385.3393(3564)(28.4)Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
VLAHNX0.05-(45.8)30.227102128.3Chưa kiểm toán/Đơn lẻ26/07/2023
VMCHNX3.121992.4901.6353.414625244.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
VMDHOSE4.2346.0(14.0)319.127423289.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
VMSHNX4.40137.8209.6435.8488127924.6Chưa kiểm toán/Đơn lẻ28/07/2023
VNCHNX9.265.30.74918.5882344113.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
VNDHOSE420.69(7.7)210.137556.434546041.4Chưa kiểm toán/Công ty mẹ24/07/2023
VNEHOSE(2.82)--20.2(34)23450.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
VNFHNX2.55(57.0)---83(136)(69.9)Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
VNGHOSE7.73(22.5)---7928332.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
VNLHOSE16.83(27.3)211.55822.2178537704.4Chưa kiểm toán/Đơn lẻ31/07/2023
VNMHOSE2198.815.618.4474055.51052393519.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất30/07/2023
VNRHNX107.4011.5(48.8)92317.171234328.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
VNSHOSE39.84(29.3)(24.6)4492.658730628.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
VNTHNX(3.59)----(259)(1160)(42.7)Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
VOSHOSE1.08(99.6)(98.5)5074.1817607.2Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
VPBHOSE3061.79(12.7)20.7315597.7512193911.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
VPDHOSE0.86(98.5)(97.3)2132.48214911.9Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VPGHOSE25.53(71.1)(29.8)5661.9318(200)(97.8)Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
VPHHOSE6.74(50.2)---7139229.5Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
VPIHOSE121.63(44.5)(62.2)81443.4518280719.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
VPSHOSE1.9671.01974.7122.18065216.0Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
VRCHOSE0.04(35.7)4.9310.1133931.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất31/07/2023
VREHOSE1000.5929.4(2.3)432024.4440158818.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
VSAHNX9.91(38.2)13.24418.770324259.7Chưa kiểm toán/Đơn lẻ26/07/2023
VSCHOSE19.97(78.7)(30.9)-48.9165151022.7Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
VSHHOSE261.811.9(45.1)86738.5110856777.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất27/07/2023
VSIHOSE9.0824.796.67013.768818428.4Chưa kiểm toán/Hợp nhất26/07/2023
VSMHNX3.441.9104.6465.1107641114.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
VTBHOSE3.4143.8118.5465.031616666.9Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
VTCHNX(7.28)----(1607)(2010)(5.9)Chưa kiểm toán/Hợp nhất01/08/2023
VTHHNX1.5791.411.7653.020946817.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ26/07/2023
VTJHNX4.59-682.06475.24036835.1Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023
VTOHOSE9.14262.9(34.2)3323.011512757.6Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
VTVHNX0.69(93.4)68.691.12220825.0Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
VTZHNX4.77(16.6)(52.3)2914.821512536.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất04/08/2023
WCSHNX16.3188.72.37232.36522229477.5Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
WSSHNX34.70(1.6)---690(458)(17.2)Chưa kiểm toán/Đơn lẻ24/07/2023
X20HNX2.03(5.9)(79.3)6311.811714357.3Chưa kiểm toán/Hợp nhất24/07/2023
YBMHOSE3.1610.2(11.5)606.72219008.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất02/08/2023
YEGHOSE6.16(14.6)49.03410.319770919.8Chưa kiểm toán/Hợp nhất28/07/2023

(*): Đơn vị tỷ đồng
Lưu ý:
- Kỳ dữ liệu theo niên độ tài chính do doanh nghiệp công bố
- Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online